DO GÓRY

Regulamin

REGULAMIN WARUNKÓW UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM MONEYBACK
 
Rozdział I
 
Postanowienia ogólne
 
§1 Program MoneyBack zarys ogólny
 
1. Niniejszy Regulamin Warunków Uczestnictwa w Programie MoneyBack, zwany dalej Regulaminem, określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego MoneyBack 
u Partnerów oraz warunki uczestnictwa Klientów Partnerów w tym Programie, jak również zasady przyznawania Punktów MoneyBack Uczestnikom Programu, możliwości przystąpienia do Programu MoneyBack oraz rezygnacji z udziału w Programie MoneyBack. 
 
2. Program Lojalnościowy jest administrowany przez Inter Media Polska Agnieszka Przybyła-Kotwicka z siedzibą w Oławie 55-200, ul. 3 Maja 8D/5, NIP: 912-170-55-08, REGON: 932921260, zwaną dalej Operatorem przy współpracy Partnerów, z którymi Organizator zawarł umowy  o współpracy. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w oznaczonych Placówkach Partnerów, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Operatora.
 
3. Program skierowany jest do Klientów Partnerów, którzy w zamian za dokonywanie zakupów i usług u Partnerów objętych akcją będą otrzymywać Punkty, ewidencjonowane na koncie powiązanym z wydaną klientom przez Partnerów Kartą MoneyBack. Punkty podlegają wymianie na nagrody pieniężne, na warunkach kreślonych niniejszym Regulaminem. Wymiana punktów na nagrody pieniężne będzie dokonywana w placówkach, siedzibach Partnerów. 
 
§2 Definicje
 
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 
 
1. Biuro Obsługi Klienta MoneyBack – prowadzone przez Inter Media Polska biuro świadczące pomoc na rzecz Uczestników w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu 71 707 10 00. Wszystkie rozmowy mogą być rejestrowane (opłata za minutę zgodnie z taryfą danego operatora).
 
2. Karta MoneyBack – karta Uczestnika Programu umożliwiająca udział w Programie lojalnościowym MoneyBack na zasadach określonych w Regulaminie Warunków Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym MoneyBack. Jest to odpowiednio oznakowana logiem Programu Lojalnościowego MoneyBack karta, dystrybuowana przez Partnera lub Operatora i wydawana Uczestnikom służąca do identyfikacji oraz rejestracji punktów gromadzonych przez Uczestnika w Programie MoneyBack oraz do wymiany Punktów na nagrody pieniężne. Karta jest numerowana i przypisana do jednego Uczestnika.
 
3. Klient Partnera / Uczestnik – osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 
4. Uczestnik Programu / Uczestnik – to klient partnera, który wyraził Zgodę na Przekazywanie Danych w celu realizacji Programu Lojalnościowego MoneyBack i który korzysta z zalet Programu używając Kart MoneyBack podczas dokonywania zakupu usług i towarów u Partnerów. W zamian za dokonane zakupy otrzymuje punkty, za które otrzymuje nagrody pieniężne.
 
5. Konto punktowe MoneyBack – prowadzone i zarządzane przez Inter Media Polska na rzecz Uczestnika elektroniczne konto, na którym zapisywane są Punkty MoneyBack.
 
6. Konto Partnerskie przypisana Partnerowi i dostępna w sieci Internet przestrzeń na serwerze Portalu, na której publikowane są przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie Warunków Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym MoneyBack materiały prezentujące działalność i ofertę Partnera, a także za pomocą którego Partner uzyskuje dostęp do danych statystycznych opisujących preferencje i zachowania posiadaczy Kart MoneyBack będących jego klientami.
 
7. Inter Media Polska – Inter Media Polska Agnieszka Przybyła-Kotwicka z siedzibą w Oławie, przy ul. 3 Maja 8D/5, 55-200 Oława, twórca i administrator Programu lojalnościowego MoneyBack. Operator systemu MoneyBack.
 
8. System MoneyBack to system do obsługi transakcji pomiędzy Partnerem a Uczestnikiem, zapewniający Partnerowi promocję i dostęp do danych Uczestników posiadających Karty MoneyBack, a Uczestnikom w zamian za wydane u Partnera pieniądze zapewnia punkty, które będą przeliczane na złotówki.
 
9. Program lojalnościowy MoneyBack – partnerski program lojalnościowy opracowany 
i zarządzany przez Inter Media Polska. To współpraca stron (Inter Media Polska i Partnera) na zasadach wynikających z Umowy oraz niniejszego Regulaminu wykorzystująca udostępniane przez Operatora narzędzia służące do nawiązywania i podtrzymywania przez Partnerów pozytywnych relacji z klientami, a Uczestnikom w zamian za faktycznie wydane u Partnera pieniądze zapewnia punkty, które będą przeliczane na złotówki zgodnie z przelicznikiem ustalanym indywidualnie przez każdego Partnera. 
 
10. Punkty MoneyBack – niematerialne nośniki wartości, przyznawane w związku 
z nabywaniem produktów lub usług partnerów Programu Lojalnościowego MoneyBack, 
w tym gromadzone z tytułu nabywania lub korzystania z produktów i usług, objętych Programem Lojalnościowym MoneyBack u Partnerów. Punkty są naliczane za faktycznie opłacone produkty lub usługi, co oznacza, że w przypadku gdy Uczestnik programu dokonuje płatności przelewem lub termin płatności jest inny niż termin nabycia usługi/towaru, punkty zostaną naliczone uczestnikowi niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Partnera. Partner może stosować inne zasady naliczania punktów dla klientów hurtowych, VIP lub detalicznych. 
 
11. Warunki Uczestnictwa / Warunki Uczestnictwa w Programie MoneyBack – niniejszy regulamin wydany przez Inter Media Polska określający ogólne zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego MoneyBack oraz warunki uczestnictwa i zasady naliczania Punktów MoneyBack Uczestnikom Programu Lojalnościowego MoneyBack, w aktualnie obowiązującej wersji, którego aktualna treść w wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Operatora, a w wersji elektronicznej na Portalu.
 
12. Formularz Zgłoszeniowy – dokument zawierający wzór oświadczenia dotyczącego Zgody na Przekazywanie Danych oraz wzór oświadczenia dotyczącego Zgód Marketingowych MoneyBack.
 
13. Zgody Marketingowe MoneyBack – zgoda na przetwarzanie danych przez Inter Media Polska w celach marketingowych i/lub zgoda na przesyłanie przez Inter Media Polska informacji handlowych do Uczestników listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora lub w formie elektronicznej (sms, e-mail) dla celów związanych z Programem Lojalnościowym MoneyBack (w tym z ofertami Partnerów Programu Lojalnościowego MoneyBack). 
 
14. Zgoda na Przekazywanie Danych – zgoda Klienta / Uczestnika na przekazywanie do Inter Media Polska danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, PESEL, NIP, REGON, KRS) oraz liczby przyznawanych klientowi punktów MoneyBack za wszystkie posiadane przez Partnera produkty objęte Programem MoneyBack oraz innych danych wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, w celu realizacji Programu lojalnościowego MoneyBack.
 
15. Formularz Rezygnacji - dokument z odwołaniem zgody Uczestnika na przekazywanie do Inter Media Polska informacji o dokonywanych transakcjach, w celu realizacji Programu Lojalnościowego MoneyBack. Złożenie Formularza Rezygnacji jest jednoznaczne z rezygnacją z Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym MoneyBack.
 
16. Partner – to firma będąca osobą fizyczną lub osobą prawną, albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną i która jest stroną podpisanej z Inter Media Polska umowy uczestnictwa Partnera w Programie lojalnościowym MoneyBack. Partner to podmiot, który wykupił dostęp do systemu MoneyBack i udostępnia go wybranym Klientom/Uczestnikom, którzy stają się użytkownikami Karty MoneyBack.
 
17. Nagrody – nagrody pieniężne wypłacane zgodnie z ustalonymi progami wypłat 
i opublikowanymi na stronie www.moneyback.pl
 
18. Operator - Inter Media Polska twórca i administrator systemu lojalnościowego MoneyBack. 
 
19. Portal serwis internetowy o charakterze informatyczno-promocyjnym umieszczony pod adresem http://www.moneyback.pl.
 
§3 Program MoneyBack
 
1. Program Lojalnościowy MoneyBack jest opracowany i zarządzany przez Inter Media Polska z siedzibą w Oławie przy współpracy przedsiębiorców i podmiotów, z którymi Inter Media Polska zawarła umowy o współpracy (Partnerzy). Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o Partnerach, którzy wprowadzili u siebie  Program Lojalnościowy Moneyback, Warunki Uczestnictwa oraz wykaz możliwych do uzyskania nagród pieniężnych dostępne są na Portalu Programu Lojalnościowego Moneyback umieszczonym pod adresem www.moneyback.pl
 
2. Program Lojalnościowy MoneyBack opiera się na zasadach sprzedaży premiowej, w ramach której w związku z nabyciem przez Uczestników określonych produktów lub usług Partnerów Programu MoneyBack zostaną przyznane im punkty (Punkty MoneyBack). Przyznane Punkty Uczestnicy mogą wymienić na nagrody pieniężne (Nagrody).
 
3. Zasady wydawania nagród przez Partnerów Programu MoneyBack zostały określone w szczególności w § 8-9 niniejszego regulaminu.
 
Rozdział II
 
Uczestnictwo w Programie MoneyBack
 
§4 Uczestnicy
 
1. Uczestnikiem Programu może być:
a. każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski oraz mająca obywatelstwo polskie. W przypadku osób niepełnoletnich (od 16-ego do 18-ego roku życia) przystąpienie do Programu Lojalnościowego MoneyBack musi nastąpić 
w placówce, siedzibie Partnera, w obecności przedstawiciela ustawowego bądź prawnego opiekuna;
b. osoba fizyczna w związku z prowadzaną działalnością gospodarczą;
c. osoby prawne;
d. osoby uprawnione do decydowania o zakupie towarów i usług u Partnera zatrudnione 
w firmach i jednostkach będących uczestnikami programu;
e. przedstawiciele osób określonych w powyższych literach.
 
2. Formularz Zgłoszeniowy należy wypełnić, podpisać i złożyć osobiście w placówce, siedzibie Partnera. W przypadku osób niepełnoletnich (od 16-ego do 18-ego roku życia) Formularz Zgłoszeniowy musi podpisać także przedstawiciel ustawowy bądź prawny opiekun dziecka.
 
3. Przed podpisaniem Formularza Zgłoszeniowego, Klient/Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami niniejszego Regulaminu. 
 
4. Formularz Rezygnacji można złożyć u Partnera lub w Biurze Obsługi Klienta MoneyBack. 
 
5. Przystąpienie przez Klienta/Uczestnika do Programu Lojalnościowego MoneyBack jest możliwe gdy Klient/Uczestnik wyrazi także Zgodę na Przekazywanie Danych oraz Zgody Marketingowe MoneyBack w ramach Formularza Zgłoszeniowego.
 
6. Przyznane Uczestnikom Punkty MoneyBack, Uczestnicy mogą wymieniać na nagrody pieniężne w przypadku, gdy nazbierają ilość punktów gwarantującą otrzymanie nagrody pieniężnej, po zarejestrowaniu w Programie Lojalnościowym MoneyBack, którego dokonuje Partner na podstawie prawidłowo wypełnianego przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego. 
 
7. Również wyrażenie Zgody na Przekazywanie Danych w ramach Formularza Zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Warunków Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym MoneyBack. Warunki Uczestnictwa są dostępne na Portalu www.moneyback.pl. Poprzez podpisanie Formularza Zgłoszeniowego Klient Partnera staje się Uczestnikiem Programu Lojalnościowego MoneyBack, jeśli nie był nim wcześniej. 
 
8. Dane wprowadzone do Formularza Zgłoszeniowego winny być przez Uczestników Programu aktualizowane. Informacje o zmianie danych Uczestnika, podanych podczas przystępowania do programu, Uczestnik winien przekazywać pisemnie lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta MoneyBack (numer telefonu: 71 707 10 00, koszt wg. cennika danego operatora). Informację o zmianie danych można zgłosić także u Partnera. W przypadku, gdy Uczestnik Programu nie zaktualizuje danych, Inter Media Polska prześle informacje o przyznanych Punktach lub Nagrodach na ostatnio podany przez Uczestnika Programu/Klienta Partnera adres. 
 
9. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom Prorgamu na adres korespondencyjny lub w formie elektronicznej (w tym: pocztą e-mail, SMS lub na numer telefonu, który wskazany został w formularzu zgłoszeniowym).
 
10. Udzielone Zgody Marketingowe MoneyBack obowiązują od chwili przystąpienia do Programu Lojalnościowego MoneyBack do czasu odwołania ich lub rezygnacji przez Uczestnika Programu z udziału w Programie Lojalnościowym MoneyBack. 
 
11. Jednokrotne zgłoszenie do Programu Lojalnościowego MoneyBack jest wystarczające; Inter Media Polska nie przyjmie wielokrotnego zgłoszenia do Programu Lojalnościowego MoneyBack tej samej osoby.
 
12. W przypadku, gdy na dzień wyrażenia Zgody na Przekazywanie Danych Klient jest już zarejestrowany w Programie Lojalnościowym MoneyBack to dane podane przez Klienta 
w Formularzu Zgłoszeniowym nie będą stanowiły podstawy do zaktualizowania danych 
w Programie Lojalnościowym MoneyBack. 
 
13. Operator jest Administratorem Danych Osobowych podanych przez Klienta, zgodnie 
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.). 
 
14. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 
§5 Karty MoneyBack
 
1. Karta MoneyBack umożliwia udział w Programie Lojalnościowym MoneyBack na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Uczestnictwa. Karta MoneyBack, do czasu rejestracji w Programie Lojalnościowym MonneyBack traktowana jest jak znak legitymacyjny.
 
2. Formularz Zgłoszeniowy do Programu Lojalnościowego MoneyBack można otrzymać u Partnerów Programu. Wraz ze złożeniem Formularza Zgłoszeniowego do Programu Klienci Partnerów otrzymają Kartę MoneyBack. Przyjmuje się, że posiadacz Karty MoneyBack jest uprawniony do jej używania.
 
3. Karty MoneyBack pozostają własnością Inter Media Polska. Kart MoneyBack nie można zbywać lub przekazywać w inny sposób osobom trzecim.
 
4. Kart MoneyBack nie można wykorzystywać w inny sposób niż określony w niniejszym Regulaminie. Po zakończeniu Programu Lojalnościowego MoneyBack lub w przypadku zrezygnowania przez Klienta Partnera/Uczestnika Programu z udziału w Programie Lojalnościowym MoneyBack lub wypowiedzenia Klientowi Partnera/Uczestnikowi Programu uczestnictwa przez Operatora, Karta MoneyBack powinna być zwrócona do Partnera lub bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta MoneyBack lub zniszczona przez Uczestnika Programu.
 
5. Karty MoneyBack nie są elektronicznymi instrumentami płatniczymi, a w szczególności nie są kartami kredytowymi, debetowymi ani innymi kartami z funkcją płatniczą i służą wyłącznie do ewidencjonowania zebranych Punktów MoneyBack.
 
6. W przypadku utraty, uszkodzenia Karty MoneyBack lub podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje Kartę MoneyBack, należy bezzwłoczne poinformować Biuro Obsługi Klienta MoneyBack (numer telefonu: 71 707 10 00, koszt wg. cennika danego operatora). Inter Media Polska nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku braku informacji lub spóźnionej informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim. 
 
7. Zgłoszenia utraty, uszkodzenia Karty MoneyBack lub podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje Kartę MoneyBack, można dokonać telefonicznie lub osobiście w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 w Biurze Obsługi Klienta MoneyBack. Uszkodzenie, utratę Karty MoneyBack lub podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje Kartę MoneyBack można zgłosić także w placówce, siedzibie Partnera Programu, który wydał kartę.
 
8. W przypadku zgłoszenia utraty Karty MoneyBack lub zgłoszenia podejrzenia, że osoba nieupoważniona wykorzystuje Kartę MoneyBack Konto punktowe MoneyBack Uczestnika Programu zostanie zablokowane do czasu wyjaśnienia nieprawidłowości.
 
9. Nową Kartę MoneyBack wydaje Partner, który wydał Uczestnikowi Programu Kartę MoneyBack utraconą lub uszkodzoną.
 
10. Punkty zebrane na utraconej Karcie MoneyBack będą przeniesione na nową kartę w przypadku gdy: karta Klienta była faktycznie zarejestrowana w systemie (dotyczy karty utraconej), fakt utraty Karty MoneyBack został prawidłowo zgłoszony do Biura Obsługi Klienta MoneyBack, które niezwłocznie blokuje kartę uniemożliwiając wymianę zgromadzonych punktów na nagrody pieniężne osobie nieuprawnionej.
 
Rozdział III
 
Punkty MoneyBack
 
§6 Przyznawanie Punktów
 
1. W związku z nabywaniem określonych towarów lub usług w punktach sprzedaży Partnerów Programu, którzy wprowadzili u siebie Program Lojalnościowy MoneyBack, przy użyciu Karty MoneyBack, zostaną Klientom Partnerów/Uczestnikom Programu przyznane Punkty. Informacja o ilości Punktów przyznawanych w związku z nabywaniem towarów lub usług, przy użyciu Karty MoneyBack będzie dostępna na stronie internetowej Programu po zalogowaniu się.
 
2. Partner zobowiązany jest zapisać w systemie Punkty MoneyBack uzyskane przez Uczestników Programu w związku z dokonanymi zakupami i/lub usługami. Partnerzy Programu odpowiadają za dokładność przyznawania Punktów MoneyBack. Punkty MoneyBack za produkty i usługi objęte Programem Lojalnościowym MoneyBack przyznawane są z tytułu prawidłowych transakcji.
 
3. Punkty podlegają wymianie na nagrody pieniężne.
 
4. Partnerzy Programu określają za jakie towary i usługi będą przyznawane Punkty MoneyBack.
 
5. Informacje o Partnerach Programu, uczestniczących w Programie Lojalnościowym MoneyBack, punktach sprzedaży Partnerów oraz inne informacje dotyczące Programu Lojalnościowego MoneyBack uzyskać można w każdej chwili za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta MoneyBack, lub na Portalu WWW.moneyback.pl. U Partnerów Programu uzyskać można informacje związane z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym MoneyBack oraz ogólne informacje dotyczące funkcjonowania Programu.
 
6. Aby uzyskać Punkty MoneyBack, Uczestnicy Programu powinni okazać swoją Kartę MoneyBack przed wystawieniem paragonu/faktury. Punkty są naliczane za faktycznie opłacone produkty lub usługi, co oznacza, że w przypadku gdy Uczestnik programu dokonuje płatności przelewem lub termin płatności jest inny niż termin nabycia usługi/towaru punkty zostaną naliczone uczestnikowi w dniu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Partnera. Partnerzy Programu zastrzegają sobie możliwość dokonywania identyfikacji Uczestników Programu wyłącznie za pośrednictwem Karty MoneyBack. Po wystawieniu paragonu/faktury, względnie po zakończeniu procesu realizacji zapłaty przez Partnera Programu doliczenie punktów nie jest już możliwe. 
 
7. Jeżeli Klient/Uczestnik zrezygnuje z nabycia towarów lub usług, za które zostały już przyznane Punkty, np. gdy Klient/Uczestnik odstąpią od umowy, wypowie ją, lub uchyli się od skutków prawnych oświadczenia woli, Inter Media Polska i Partnerzy Programu zastrzegają sobie prawo do cofnięcia przyznanych Punktów. To samo dotyczy przypadków nadużyć lub błędnego zaksięgowania transakcji.
 
8. W przypadku, gdy Uczestnik Programu zrezygnował z Programu Lojalnościowego MoneyBack, Partner przyzna punkty także za dzień, w którym nastąpiła rezygnacja Uczestnika z Programu Lojalnościowego MoneyBack, jeżeli w dniu rezygnacji Uczestnik dokonał zakupu usługi lub towaru.
 
9. W przypadku zamknięcia Konta punktowego MoneyBack nie będą dodawane Punkty.
 
10. Poszczególni Partnerzy biorący udział w Programie Lojalnościowym MoneyBack ustalają indywidualnie, w ramach swojej placówki, wartość jednego Punktu MoneyBack przeliczanego na grosze lub złotówki polskie, wartość  zakupów i/lub usług uprawniających do otrzymania Punktów MoneyBack oraz ilość punktów przypisaną do tej wartości. Partnerzy mogą także ustalać indywidualny przelicznik dla każdego z Uczestników. 
 
11. Przelicznik, o którym mowa w ust. 10, może być przez Partnerów zmieniany. O każdej zmianie obowiązującego przelicznika, czy to ogólnie obowiązującego u Partnera, czy też przelicznika dotyczącego indywidualnego uczestnika, Uczestnicy zostaną poinformowani.  Na wskazany na Formularzu Zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej lub sms. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie.
 
12. Zmiana przelicznika uprawnia Uczestnika do odstąpienia na Formularzu Rezygnacji od programu w przypadku braku akceptacji zmian, przy czym termin na realizację tego prawa upływa z dniem poprzedzającym dzień wejścia tych zmian w życie. W przypadku gdy Uczestnik nie odstąpi na Formularzu Rezygnacji od udziału w programie, w terminie wskazanym w ust. 12 uważa się, że akceptuje on zmianę przelicznika. 
 
 
§7 Stan Konta MoneyBack
 
1. Punkty MoneyBack, naliczane są przy pomocy systemu opracowanego przez Inter Media Polska, który służy do obsługi Programu Lojalnościowego MoneyBack.
 
2. Przyznane Punkty są zapisywane pod numerem Karty MoneyBack na elektronicznym Koncie punktowym MoneyBack prowadzonym i zarządzanym przez Inter Media Polska (Konto). W przypadku zarejestrowania w Programie, aktualny stan Konta można sprawdzić za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta MoneyBack lub na stronie internetowej Programu podając numer karty oraz hasło podane podczas rejestracji karty MoneyBack. 
 
3. Inter Media Polska może również informować o stanie Konta listem wysłanym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora, lub w formie elektronicznej (np. e-mailem lub sms-em).
 
4. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta muszą zostać przekazane w formie pisemnej na podany w zawiadomieniu adres, najpóźniej w ciągu 30 dni po jego otrzymaniu. Do zastrzeżeń należy dołączyć odpowiednie paragony lub rachunki wydane przez Partnerów Programu w związku z nabyciem produktów lub usług, za które przyznane zostały Punkty. Zastrzeżenia zostaną przekazane przez Inter Media Polska do właściwego Partnera Programu celem weryfikacji ich zasadności. Szersze regulacje w przedmiocie składania reklamacji zawiera §13 niniejszego regulaminu.
 
5. Partnerzy Programu przyznający Punkty Moneyback zapewniają zabezpieczenie środków na wypłatę nagród pieniężnych w zamian za zebrane Punkty.
 
6. Odwołanie Zgody na Przekazywanie Danych lub Zgód Marketingowych Moneyback jest jednoznaczne z rezygnacją udziału w programie. Partner przyzna Punkty MoneyBack za nabyte produkty i usługi także w dniu złożenia odwołania Zgody na Przekazywanie Danych lub Zgód Marketingowych MoneyBack i przekaże informacje o liczbie naliczonych w dniu rezygnacji Punktów MoneyBack do Inter Media Polska. 
 
§8 Wymiana Punktów na Nagrody
 
1. Klient/Uczestnik może dokonać wymiany zebranych punków na nagrody pieniężne.
 
2. Wymiana Punktów na Nagrody możliwa jest gdy stan Konta wynosi po przeliczeniu zgromadzonych punktów na złotówki, co najmniej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych) zł. Maksymalna liczba Punktów otrzymanych w związku z sprzedażą premiową, która może być jednorazowo wymieniona na nagrody pieniężne i jest wolna od podatku wynika z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy „o podatku dochodowym od osób fizycznych” i wg stanu prawnego z czerwca 2013 wynosi w przeliczeniu na złotówki 760,00 (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych) zł.
 
3. W przypadku zmiany przepisów prawa Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. 
 
4. W przypadku gdy jednorazowa transakcja daje możliwość naliczenia nagrody przewyższającej 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych). Klient może wymienić punkty na nagrodę pieniężną, którą zobowiązany jest wybrać w całości.  Wartość otrzymanej nagrody nie jest wolna od podatku dochodowego i wynika to z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg stanu na dzień 01 sierpnia 2013 roku. W przypadku zmiany przepisów prawa Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Nagroda jest wówczas pomniejszana o podatek.
 
5. Otrzymane w zamian za punkty MoneyBack nagrody pieniężne należy odebrać w terminie uzgodnionym z Partnerem w placówce lub siedzibie Partnera, w której dokonano zakupu towarów i/lub usług. 
 
6. Wymiana punktów na nagrody pieniężne następuje u Partnera Programu, którego kartę posiada Uczestnik Programu. Inter Media Polska nie ponosi odpowiedzialności za niewydanie nagrody przez Partnera Programu, jak również za jakość towarów i usług świadczonych przez Partnerów. 
 
7. Uczestnicy decydują, przy którym progu chcą wybrać Nagrodę pieniężną. Progi są ustalone wg. zasad opublikowanych na stronie www.moneyback.pl. Nagrody wydawane są przez Partnera.
 
8. W przypadku zmiany prawa Inter Media Polska zastrzega możliwość zmiany liczby punktów, która może być jednorazowo wymieniona na nagrody i jest wolna od podatku. Powyższe nie wymaga powiadomienia Uczestnika i nie stanowi zmiany niniejszych Warunków Uczestnictwa.
 
9. Przeniesienie Punktów na rzecz innych uczestników Programu nie jest możliwe.
 
10. Przy odbiorze Nagrody uczestnik ma obowiązek okazać swoją Kartę MoneyBack oraz dowód osobisty.
 
11. Przyznane Uczestnikowi Punkty mogą nie być dostępne do wymiany natychmiast po ich przyznaniu w związku z wewnętrznym przetwarzaniem danych w Programie.
 
12. Nagrody mogą stanowić przychód w myśl przepisów prawa podatkowego i podlegać opodatkowaniu zgodnie z tymi przepisami.
 
13. Przed wydaniem Nagrody Partnerzy Programu mogą powtórnie sprawdzić stan Konta Uczestnika. Wydanie Nagrody jest możliwe tylko w przypadku, gdy zebrana jest wystarczająca liczba Punktów Moneyback, a Partner Programu posiada w chwili zgłoszenia się Uczestnika Programu środki do wypłaty nagrody w kasie. W przypadku braku środków partner zobowiązany jest ustalić termin wydania nagrody indywidualnie z Uczestnikiem. Termin ten nie może być dłuższy niż 14 dnia licząc od dnia następującego po dniu zgłoszenia się po nagrodę. Jeżeli dzień ten wypada w dzień ustawowo wolny od pracy. Partner zobowiązany jest posiadać środki do wypłaty w dniu roboczym poprzedzającym dzień ustawowo wolny. 
 
14. Partnerzy Programu, odpowiadają za przekazanie (dostarczenie) uczestnikom Programu Nagród.
 
15. Wymiany punktów na nagrody pieniężne może dokonać wyłącznie Uczestnik Programu zarejestrowany według procedury określonej w niniejszym Regulaminu. 
 
§9 Wygaśnięcie Punktów
 
1. Gdy nie postanowiono inaczej Punkty MoneyBack wygasają jeżeli, w ciągu 12 (słownie: dwunastu) miesięcy, od ostatniego przyznania punktów Uczestnik Programu nie wymieni ich na Nagrody zgodnie z zasadami Programu. Wygaśnięcie zgromadzonych na karcie punktów jest jednoznaczne z przepadkiem nagrody. 
 
2. W przypadku zakończenia programu, o którym mowa w § 12 niniejszego paragrafu Uczestnicy mogą wymienić swoje Punkty na Nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie wskazanego terminu nastąpi wygaśnięcie zgromadzonych na karcie punktów, co jest jednoznaczne z przepadkiem nagrody.
 
Rozdział IV
 
Ustanie uczestnictwa klienta z Programu MoneyBack
 
§10 Ustanie uczestnictwa 
 
1. Ustanie uczestnictwa w Programie MoneyBack może nastąpić w następujących przypadkach: odwołania przez Klienta Partnera/Uczestnika Programu Zgody na Przekazywanie Danych lub Zgód Marketingowych MoneyBack poprzez Formularz Rezygnacji, rezygnacji Klienta z Programu Lojalnościowego MoneyBack, rezygnacji Klienta z Programu Lojalnościowego MoneyBack w przypadku niezaakceptowania nowego przelicznika, zamknięcia Konta punktowego MoneyBack.  
 
2. W celu odwołania przez Klienta Zgody na Przekazywanie Danych lub Zgód Marketingowych MoneyBack Formularz Rezygnacji należy złożyć w placówce Partnera. 
 
3. Rezygnacja z Programu Lojalnościowego MoneyBack możliwa jest także w każdej chwili poprzez złożenie Formularza Rezygnacji do Inter Media Polska. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. W celu złożenia rezygnacji należy przesłać pisemne powiadomienie w formie Formularza Rezygnacji do Inter Media Polska przesłane na adres Biura Obsługi Klienta MoneyBack (ul.3 Maja 8D/5, 55-200 Oława).  
 
4. Od dnia otrzymania od Inter Media Polska informacji o rezygnacji przez Uczestnika z Programu Lojalnościowego MoneyBack, Partner nie będzie przyznawał punktów MoneyBack. 
 
5. Z ważnych powodów Inter Media Polska może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Karty MoneyBack osobie nieupoważnionej, lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia Uczestnictwa w Programie. 
 
6. Klient/Uczestnik może odwołać się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres Biura Obsługi Klienta MoneyBack (ul. 3 Maja 8D/5, 55-200 Oława).
 
7. Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym MoneyBack nie ma wpływu na uprawnienie do odebrania należnej nagrody. 
 
8. Po odstąpieniu, rezygnacji lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia Uczestnicy zobowiązani są do zwrócenia Karty MoneyBack na adres korespondencyjny Biura Obsługi Klienta MoneyBack lub jej zniszczenia. 
 
Rozdział V
 
Postanowienia końcowe
 
§11 Zmiana Warunków Uczestnictwa
 
1. Niniejsze Warunki Uczestnictwa mogą zostać zmienione lub uzupełnione przez Inter Media Polska, celem zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu, a w szczególności zapobiegania nadużyciom. Powiadomienie o zmianach nastąpi przez publiczne ogłoszenie w punktach sprzedaży Partnerów, lub w liście wysłanym na ostatnio podany przez Uczestnika adres, lub na stronie internetowej Programu. Zmianę uważa się za potwierdzoną, jeśli w ciągu miesiąca od zawiadomienia Uczestnik nie wypowie uczestnictwa w Programie lub gdy przed upływem tego terminu użyją Karty MoneyBack w sposób przewidziany w niniejszych Warunkach Uczestnictwa.
 
2. Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać także zmienione przez Organizatora, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą usprawnienia funkcjonowania programu. Zmiana zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.
 
3. Regulamin udostępniony zostanie także na stronie www.moneyback.pl oraz dostępny będzie w dowolnej placówce partnerskiej lub w Biurze Obsługi Klienta MoneyBack.
 
§12 Zakończenie Programu MoneyBack
 
1. Inter Media Polska może zawiesić lub zakończyć Program lojalnościowy. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu, w punktach sprzedaży Partnerów Programu lub w materiałach informacyjno-reklamowych.
 
2. Partner może zawiesić lub zakończyć Program lojalnościowy. O takiej decyzji Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu, w punktach sprzedaży Partnerów Programu lub 
w materiałach informacyjno-reklamowych.
 
3. Gdy Program zostanie zakończony, Uczestnicy mogą wymienić swoje Punkty na Nagrody 
w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.
 
§13 Reklamacje
 
1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego MoneyBack (w tym 
w zakresie naliczania punktów MoneyBack), rozpatrywane będą przez Partnera. 
 
2. Uczestnik może złożyć reklamację związane z funkcjonowaniem Programu MoneyBack 
w formie pisemnej u Partnera, jak również na adres Biura Obsługi Klienta MoneyBack, lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, dostępne są na stronie internetowej www.moneyback.pl
 
3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona pisemnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W  przypadkach szczególnie skomplikowanych wymagających szczegółowego wyjaśnienia  termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Uczestnikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
 
§14 Spory. Prawo właściwe.
 
1. Spory pomiędzy Uczestnikiem a Partnerem rozstrzygają Partnerzy w drodze polubownej, 
a w przypadku braku porozumienia Sądy właściwe dla siedziby Uczestnika.
 
2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszych Warunków Uczestnictwa, właściwe jest prawo polskie.
 
§15 Informacje
 
Wszelkie informacje związane z Programem lojalnościowym umieszczane są przez Organizatora na stronie internetowej www.moneyback.pl.
 
ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PROGRAMU MONEYBACK
 
§1 Warunki ogólne
 
Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu Lojalnościowego MoneyBack. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa o Ochronie danych osobowych”).
 
§2 Dane Uczestników i cel ich przetwarzania
 
1. Dla celów uczestniczenia w Programie Lojalnościowym MoneyBack konieczne jest podanie przez Uczestników danych osobowych obejmujących pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, pełny adres oraz numer telefonu, PESEL, NIP, REGON. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnicy mogą podać również dodatkowe dane osobowe (informacje). Podając dodatkowe dane osobowe Uczestnicy wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Inter Media Polska dla celów związanych z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym MoneyBack. Poza tym Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego lub adres email) przez MoneyBack oraz określonych w formularzu zgłoszeniowym Partnerów Programu Lojalnościowego MoneyBack. Jeżeli Uczestnicy wyrazili zgodę, ich dane osobowe przetwarzane będą również w celach marketingowych, statystycznych oraz analiz rynku, 
w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania  informacji o towarach i usługach obecnych i przyszłych Partnerów Programu Lojalnościowego MoneyBack. Jeżeli Uczestnicy wyrazili zgodę, ich dane osobowe zostaną przekazane innym Partnerom w celu bezpośredniego zaoferowania Uczestnikom innych produktów i usług w ramach Programu Lojalnościowego MoneyBack.
 
2. Dane, podane przez Uczestników w formularzu zgłoszeniowym, zostaną przetworzone 
w podanym przez nich brzmieniu, a po ich ewentualnej zmianie przez Uczestników zostaną zaktualizowane. O zmianach w treści danych osobowych Uczestnicy powinni informować zgodnie z Warunkami Uczestnictwa w Programie Lojalnościowym MoneyBack.
 
§3 Zarządzanie danymi
 
1. Podane w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe oraz dane dotyczące zebranych Punktów i transakcji dokonanych u Partnerów Programu Lojalnościowego (towary / usługi, ceny, saldo Punktów, miejsce i data zdarzenia) będą przetwarzane przez Inter Media Polska z siedzibą w Oławie, pełniącego rolę administratora danych osobowych.
 
2. Dane osobowe podane przez Uczestników będą przetwarzane, przez Partnera Programu, który wydał Uczestnikowi  Kartę MoneyBack i który również będzie pełnił rolę administratora danych. Taki Partner Programu będzie mógł przetwarzać dane osobowe Uczestników również dla własnych celów marketingowych: 
a. w zakresie prawnie usprawiedliwionych celów - określonych Ustawą o ochronie danych osobowych, lub 
b. w zakresie w jakim Uczestnicy wyrazili na nie go zgodę. Dane osobowe Uczestników nie zostaną udostępnione innym Partnerom Programu lub osobom trzecim nieobjętym Programem, chyba że Uczestnicy wyrażą na nie zgodę.
 
§4 Przekazywanie danych
 
1. Po każdej transakcji dokonanej u Partnera Programu z wykorzystaniem Karty MoneyBack do Inter Media Polska zostanie przekazany numer Karty MoneyBack Uczestnika oraz dane odnoszące się do dokonanej transakcji (towary / usługi, cena, przyznane Punkty, miejsce i data transakcji), w celu uznania konta. Takie dane transakcyjne nie zostaną udostępnione innym Partnerom Programu oraz osobom trzecim nie objętym Programem.
 
2. Inter Media Polska może korzystać z usług specjalistycznych firm (podwykonawcy) w celu realizacji Programu, przesyłania materiałów drogą pocztową oraz przy wykonywaniu zamówionych przez Uczestników usług. Inter Media Polska zapewnia należytą ochronę danych przez podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za ich działania. Podwykonawcy będą mieć dostęp wyłącznie do tych danych, które są niezbędne do wypełnienia ich zadań w ramach Programu Lojalnościowego i nie mogą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów.
 
§4 Zgoda na marketing i analizę rynku.
 
Jeżeli Uczestnicy wyrazili stosowną zgodę, Inter Media Polska wykorzysta podane przez Uczestników dane osobowe, w tym zarejestrowane dane odnoszące się do Punktów i transakcji dokonanych u Partnera Programu, do celów marketingowych, w tym m.in. w celu sporządzania i przesyłania indywidualnie dobranych informacji o towarach i usługach obecnych i przyszłych Partnerów Programu Lojalnościowego MoneyBack, samym programie lojalnościowym, oraz do celów badań rynku. Oprócz tego Partner Programu, od którego Uczestnicy otrzymali Kartę Programu Lojalnościowego, oraz Partner Programu prowadzący uprzednio własny Program Lojalnościowy, w którym Uczestnicy byli zarejestrowani i byli aktywnym członkiem przed inauguracją Programu MoneyBack, mogą wykorzystywać dane osobowe Uczestników, jak również dane o przyznanych Punktach i dokonanych transakcjach w celu badania rynku i marketingu własnych towarów lub usług. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla innych celów marketingowych jest możliwe: 
1) w zakresie prawnie usprawiedliwionych celów - określonych Ustawą o ochronie danych osobowych, lub 
2) o ile taki cel został sprecyzowany na formularzu zgłoszeniowym i Uczestnicy wyrazili na niego zgodę.
 
§5 Odwołanie zgody na reklamę i badanie rynku
 
Udzieloną przez Uczestnika zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i analiz rynku Uczestnicy mogą w każdej chwili odwołać za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta MoneyBack (ul. 3 Maja 8D/5, 55-200 Oława). Odpowiedni Partner Programu, od którego Uczestnicy otrzymali Kartę MoneyBack, zostanie poinformowany przez Inter Media Polska o odwołaniu  zgody. Jeżeli Uczestnicy odwołali swoje oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie danych nie będzie miało miejsca. W takim przypadku, Inter Media Polska będzie kontaktować się z Uczestnikami jedynie wtedy, gdy przekazywane będą informacje niezbędne dla realizacji Programu Lojalnościowego (np. zawiadomienie o stanie Konta).
 
§6 Prawo dostępu do treści danych i aktualizacji danych osobowych
 
Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. W przypadkach, o których mowa w § 10 Warunków Uczestnictwa dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych MoneyBack najpóźniej z upływem 4-go roku od dnia ustania uczestnictwa w Programie.

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

infolinia 71 707 10 00

Przejdź do kontaktu »

© 2024 MONEYBACK